Guziki

Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach
 2. Rada Rodziców uchwala swej działalności, w którym określa:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
  • szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do rad klasowych i Prezydium Rady Rodziców.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  • uczestniczenie w opracowaniu i uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki w porozumieniu z radą pedagogiczną;
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu;
  • udzielanie pomocy w organizowaniu pomocy dla uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej;
  • ułatwianie współpracy i współdziałania nauczycieli i rodziców uczniów w sprawach związanych z nauką i wychowaniem;
  • udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej w organizacji wycieczek szkolnych, zagospodarowaniu czasu wolnego, wypoczynku, rekreacji i rozrywki, a także w organizacji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
  • opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
  • opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  • występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli;
  • wyrażanie opinii na temat pracy nauczyciela po zakończeniu stażu zawodowego;
  • delegowanie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

Regulamin Rady Rodziców

Uchwała Rady Rodziców

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

26-05-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 35